GDPR

V otázkách nakládání s osobními daty a záležitostmi GDPR se můžete obracet na:

Michal Hudeček
gdpr@vcelka.cz
nebo na kontakty ze stránky Kontakty.

Přehled a účel sbíraných údajů naleznete ve VOP v sekci 8 zde.
Práva subjektů údajů dle GDPR naleznete ve VOP.

Pomocné služby zpracovávající data:
 • Wedos hosting / Wedos Internet, a.s. (EU)
 • Active24 hosting /  ACTIVE 24, s.r.o. (EU)
 • SendInBlue (EU)

Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu Vám představujeme principy a zásady zpracování Vašich osobních údajů a zároveň Vám poskytujeme přehledné informace o následujících skutečnostech
 1. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup a v jakém postavení?
 2. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 3. O jaké osobní údaje půjde? 
 4. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy? 
 5. Jak zpracování probíhá a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
 6. Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit? 
 7. Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?
Základní pojmy
 • Osobní údaje: jsou všechny informace o fyzické osobě, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat
 • Subjekt údajů: fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány
 • Správce: je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování
 • Zpracování: je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (např. shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, zničení, …)
 • Zpracovatel: je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce
 • Příjemce: je osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty
Kde dále, kromě tohoto dokumentu, můžete najít problematiku osobních údajů?
 • Antispamový zákon: zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
 • Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
 • 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • Zákon o DPH: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
 • Zákon o ochraně osobních údajů: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
 • Zákon o ochraně spotřebitele: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
 • Zákon o účetnictví: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

1. Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat a v jakém postavení?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat především my, společnost Levebee s.r.o., se sídlem Na Pankráci 322/26, Praha, PSČ 14000, IČ: 03362078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230690 (dále jen „Levebee“), která bude zároveň správcem Vašich osobních údajů. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách https://www.vcelka.cz/kontakt . 

Jednou z našich povinností jako správce Vašich osobních údajů je poskytnout Vám jako subjektům údajů informace v rozsahu a způsobem uvedeným zejména v čl. 12 a čl. 13 GDPR, což činíme prostřednictvím této stránky. 

Naše služby jsou poskytovány ve spolupráci s jinými subjekty mimo naši společnost, což vede k nutnosti výměny informací s těmito subjekty, včetně Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje tak mohou být poskytnuty kromě našich zaměstnanců našim smluvním partnerům, včetně osob tvořících s námi podnikatelské seskupení, stejně jako jejich zaměstnancům, či smluvním partnerům, kteří přispívají k naplňování účelů zpracování uvedených níže. To vše vždy v rozsahu odpovídajícím příslušnému účelu. 

Pro uzavření smluvního vztahu s Vámi a přijetí opatření před uzavřením smlouvy, zejména pokud se rozhodnete využít možnosti uzavřít s námi smlouvu na základě individuální nabídky, je nezbytné poskytnout Vaše osobní údaje osobě, která Vás bude kontaktovat, připraví pro Vás nabídku, uzavře s Vámi příslušnou smlouvu a dále s Vámi bude komunikovat, to vše v rozsahu vhodném k plnění uvedených činností. Plnění smluvního vztahu s Vámi zpravidla zahrnuje poskytnutí veškerých osobních údajů, které lze s ohledem na okolnosti případu označit za relevantní, odborníkům v příslušných oborech, případně dalším osobám, které pro Vás budou určeny jako kontaktní tak, aby byly schopny odpovědět na Vaše případné dotazy a poskytnout Vám konzultaci.

Jde o subjekty, které jsme pečlivě vybrali a které jsou schopny zabezpečit dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. 

Pokud nám to ukládá zákon, jsme povinni Vaše osobní údaje předat také různým státním a mezinárodním orgánům, např. finančnímu úřadu v případě daňové kontroly, žádosti Policie ČR. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje předány také příslušným orgánům státní správy.

V ostatních případech předáme Vaše osobní údaje mimo naši společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte.

2. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;
 • plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy České republiky, případně EU, např. plnění účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH, nebo plnění povinností vyplývajících pro nás z GDPR a dalších právních předpisů;
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků, ať již v soudním či jiném řízení, nebo v rámci mimosoudního jednání, včetně nutnosti souvisejících kroků zahrnujících zpravidla předání údajů vybranému advokátovi k vypracování právních analýz, návrhu vhodného postupu a jeho realizaci, předložení příslušného návrhu a důkazů soudu či jiným orgánům v průběhu soudních sporů, nebo jiných řízení (např. exekutorovi v případě exekučního řízení), apod.;
 • vědeckého výzkumu za účelem zlepšování aplikace a kvality služeb, zejména prostřednictvím tzv. machine learningu, tedy schopnosti aplikace co nejlépe automaticky rozpoznávat kvalitu čtení na základě výstupů jednotlivých uživatelů v rámci aplikace, jejich postupů ve výuce a zvukových nahrávek čtení slov a vět jednotlivými uživateli; 
 • vyhodnocování úspěšnosti marketingových akcí, jakož i spokojenosti zákazníků za účelem zlepšování kvality námi poskytovaných služeb a odpovídajícího nastavení produktů;
 • marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Vaší osoby o dalších produktech a službách společnosti Levebee a třetích osob.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do dvou kategorií. Účely, pro které  jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a účely, pro které jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. 

Do první kategorie patří účely zpracování uvedené pod písm. a), b) a c) výše, které představují samy o sobě také právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Naopak zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené pod písm. d),e) a f) výše je možné výhradně s Vaším souhlasem. 

Bez zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí   správce dle písm. b) a uplatňování oprávněných zájmů správce dle písm. c) není možné příslušný smluvní vztah uzavřít či plnit. 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro vědecký výzkum za účelem zlepšování aplikace a kvality služeb, zejména prostřednictvím tzv. machine learningu dle písm. d), pro vyhodnocování úspěšnosti marketingových akcí, jakož i spokojenosti zákazníků dle písm. e) a pro marketing a další obchodní komunikaci dle písm. f) jste však oprávněni neposkytnout, kdykoliv odvolat, nebo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění smluvního vztahu vliv. To znamená, že společně můžeme uzavřít a plnit smlouvu, aniž bychom zpracovávali Vaše osobní údaje za těmito účely. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená z naší strany před tímto odvoláním.

3. O jaké osobní údaje půjde?

Zpracováváme pouze přiměřené, relevantní, přesné osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tyto údaje následně aktualizujeme na základě Vašich podnětů, zaslaných prostřednictvím e-mailové zprávy k aktualizaci osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou přesné a vy máte právo požadovat opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné či neúplné. 

Veškeré Vaše osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být Levebee zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a které mohou být důležité z hlediska naplnění některého ze stanovených účelů zpracování. Jde zejména o Vaše základní osobní údaje, údaje o smlouvě a službě, kterou si u nás objednáte, údaje z naší vzájemné komunikace, záznamy výstupů jednotlivých uživatelů v aplikaci a další níže uvedené údaje. 

Největší množství osobních údajů zpracováváme za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, a také pro vědecké účely a tzv. machine learning. Důvodem je snaha o poskytnutí co nejkvalitnější služby a maximální součinnosti profesionálním způsobem, dlouhodobý vývoj služeb, a omezení nutnosti Vás zatěžovat dodatečnými dotazy ohledně skutečností, které jste nám již sdělili, nebo dokumentů, které jste nám již předložili, na minimum. 

Za účelem plnění našich právních povinností a zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků zpracováváme pouze osobní údaje předpokládané příslušnými právními předpisy. Za účelem marketingu a další osobní komunikace zpracováváme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Nezpracováváme údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, či filozofickém přesvědčení, nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby, údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, vyjma nahrávek hlasu při čtení slov a vět, které zpracováváme pouze pro plnění práv a povinností ze smlouvy. Nahrávky Vašeho hlasu zpracováváme pro vědecké účely prostřednictvím tzv. machine learningu pouze v pseudonymizované podobě.  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují:

a) Identifikační údaje
Mezi základní údaje, na základě kterých jsme schopni Vás jednoznačně identifikovat, patří Vaše:

Jméno a příjmení, popřípadě název Zákazníka, emailovou adresu Zákazníka a IP adresu zákazníka.  

V případě, že smlouvu uzavíráte v postavení podnikatele, patří mezi identifikační údaje také Vaše:

sídlo a identifikační číslo. 

b) Kontaktní údaje
Údaje, na základě kterých jsme schopni Vás v případě potřeby kontaktovat, patří Vaše: 

doručovací adresa (může být shodná s adresou Vašeho trvalého bydliště), telefonní číslo a e-mailová adresa.

c) Údaje týkající se plnění smlouvy uzavřené mezi námi a další osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci smlouvy, jiného předaného dokumentu, nebo na osobním jednání či v rámci vzdálené komunikace, a to včetně pozdějších aktualizací 

Podle okolností se může jednat zejména o 

Další  informace o Vašem zákaznickém účtu, výstupy jednotlivých uživatelů v rámci užívání aplikace, postupy ve výuce, zvukové nahrávky čtení slov a vět jednotlivými uživateli, údaje o operacích probíhajících na zařízeních užívaných uživateli na základě smlouvy,  záznamy o komunikaci s námi, záznamy o splatnosti a řádném splnění právních povinností z příslušné smlouvy, např. faktury, číslo bankovního účtu, doklady o provedené úhradě apod.

4. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?
Všechny osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být z naší strany zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Pro účely uzavření smluvního vztahu s Vámi zpracováváme Vaše osobní údaje pouze do doby, než uzavření smlouvy výslovně odmítnete, nebo se z jiného důvodu stane zřejmým, že smlouva mezi námi uzavřena nebude. 

Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi námi a k zajištění našich souvisejících práv a právem chráněných zájmů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, zpravidla do doby zrušení zákaznického účtu. 

Plnění právních povinností uložených nám právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i po zániku smlouvy mezi námi. Tím je například zákon o DPH, který nám ukládá uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým službám deset (10) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, nebo zákon o účetnictví, podle nějž máme povinnost uchovávat po dobu pět (5) let veškeré účetní doklady. 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu deseti (10) let ode dne zániku práv a povinností z příslušné smlouvy. Tuto dobu prodlužujeme v případě údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další obchodní komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu pěti (5) let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vědeckého výzkumu a tzv. machine learningu tyto po uplynutí uvedené lhůtě uchováváme pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.

Výše uvedené doby budou vždy zkráceny v případě, kdy na základě jiných okolností případu dospějeme k závěru, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

5. Jak zpracování probíhá a jak Vaše osobní údaje chráníme?
Vaše osobní údaje správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro účely uvedené výše a způsobem, který je s těmito účely slučitelný. 

Vaše osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně, v rámci našich informačních systémů, tak i manuálně. Manuální zpracování provádějí naši zaměstnanci, případně třetí osoby. Všechny osoby, které se dostávají do styku s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 

Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, používáme vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i  různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

6. Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?
Osobní údaje zpracováváme transparentně a korektně, tak jak to vyžaduje platná a účinná legislativa. Pokud budete mít otázky nebo požadavky ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit způsobem, který v komunikaci s námi běžně používáte, např. prostřednictvím webového formuláře, emailu, telefonicky nebo také návštěvou v našem sídle (blíže viz bod 7 níže). 

Máte zejména následující možnosti, jak ověřit či ovlivnit zpracování Vašich osobních údajů

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům
Pokud si nejste jistí, (i) zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v jakém rozsahu, (iii) z jakého důvodu, (iv) jak dlouho je hodláme zpracovávat, (v) komu jsou zpřístupňovány, (vi) jaké máte ve vztahu k Vašim osobním údajům další práva, nebo (vi) z jakého zdroje jsme Vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali přímo od Vás), můžete nás o tyto informace požádat. 

Na Vaši žádost Vám poskytneme také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat více kopií, jsme nuceni Vás upozornit, že jsme oprávněni Vám vyúčtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům. 

Požádáte-li nás v elektronické formě, odpovíme Vám také elektronicky, pokud současně nepožádáte o jiný způsob komunikace. 

Podrobnosti stanoví čl. 15 GDPR.

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů
Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, nepřesné či neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu, aktualizaci, případně doplnění. 

Podrobnosti stanoví čl. 16 GDPR.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů
Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje (i) zpracováváme protiprávně, (ii) některé z nich již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (iii) jsou zpracovávány i přes odvolání Vašeho souhlasu (a současně neexistuje jiný právní důvod, na základě kterého jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat), (iv) má být kladně vyřízena vznesená námitka proti zpracování (viz níže), (v) nutnost vymazání vyplývá z právního předpisu České republiky, nebo EU, máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, kterých se to týká. 

Vašemu požadavku však nebudeme moci vyhovět, pokud bude neoprávněný, nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržet nebo pro účel archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, nebo pro statistické účely, což po nás může vyžadovat například Český statistický úřad, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Podrobnosti stanoví čl. 17 GDPR.

d) Právo na omezení zpracování
Pokud máte za to, že (i) osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, (ii) k jejich zpracování dochází protiprávně a namísto výmazu upřednostňujete omezení jejich použití, (iii) již nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje naplnění žádného z námi stanovených účelů, ale požadujete je pro určení, výkon, či obhajobu právních nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování (viz níže), máte právo nás požádat o omezení zpracování příslušných osobních údajů do doby, než budeme schopni si přesnost, soulad zpracování se zákonem, či oprávněnost Vaší námitky ověřit, případně než Vám vaše osobní údaje pro účely Vašich právních nároků poskytneme.

e) Právo na přenositelnost údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaně, máte právo požádat nás, abychom v tomto rozsahu poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje jinému správci, kterého si určíte, je-li to technicky proveditelné. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů máte tehdy, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely (i) přímého marketingu, nebo (ii) z důvodu našeho oprávněného zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. 

g) Právo odvolat souhlas
Bez některých osobních údajů, které zpracováváme za účelem uzavření či plnění smlouvy, není možné smlouvu uzavřít. Pokud však ke zpracování osobních údajů požadujeme Váš souhlas (zejména pro marketingové a obchodní účely), máte právo tento souhlas neposkytnout anebo kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost uzavření či plnění smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět i jen částečně (ohledně konkrétních osobních údajů), a to jakoukoliv formou uvedenou níže. 

7. Jak můžete své právo uplatnit, kolik Vás to bude stát?
Uplatnění Vašich práv je bezplatné. 

Budou-li však Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené z důvodu opakování, jsme oprávnění buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů, a nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět. 

Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, resp. o totožnosti osoby, která využívá svého práva, může se stát, že Vás požádáme o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti. 

Vaše práva, včetně odvolání či omezení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit 
 • písemně zasláním žádosti na adresu naší Levebee s.r.o., Na Pankráci 322/26, Praha 4, 140 00 ;
 • elektronicky 
 • e-mailem zaslaným na adresu podpora@vcelka.cz 
 • telefonicky zavoláním na číslo+420 799 512 123
 • nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který dosud využíváte pro komunikaci s námi.
Pokud uplatníte některé ze svých práv, můžete očekávat naši reakci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy nám Vaše žádost došla, případně byla osobně či telefonicky sdělena. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění. 

Pokud pro komunikaci s námi z důvodu uplatnění některého ze svých práv, zvolíte elektronickou formu, poskytneme Vám informace o Vaší žádosti rovněž elektronicky. Pokud preferujete jiný způsob poskytování informací o Vaší žádosti (například písemně, či ústně) a sdělíte nám jej, pokusíme se s Vámi komunikovat Vámi vybraným způsobem, a to za předpokladu, že budeme schopni jednoznačně prokázat Vaši totožnost. 

Budeme Vás informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijmeme opatření, o něž jste nás požádali, jakož i o důvodech, proč jsme tak učinili.

Všem příjemcům, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, oznámíme veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud nesouhlasíte ať už se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, nebo máte za to, že při jejich zpracování došlo z naší strany k porušení pravidel ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to

elektronicky na:  https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10 
na telefonu:  +420 234 665 111
písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7